سمیه زارعی

سوابق پژوهشی

·        مقاله به صورت پوستر

The geographic distribution analyzed of the four tribes of Asteraceae (Anthemideae, Calenduleae, Inuleae and Senecioneae) in Iran

·        کارگاه های آموزشی

o        استخراج DNA، PCR و الکتروفورز(دانشگاه شیراز-دانشکده علوم پایه)

o       دوره مقدماتی کشت بافت گیاهی(مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران)

o       شناسایی گرمینه(دانشگاه مازندران-بابلسر)

o       دوره مقدماتی سیستم های اطلاعات جغرافیایی(مرکز مطالعات از راه دور دانشگاه شیراز)

o       کشاورزی تلفیقی با آب دریا(دانشگاه خلیج فارس بوشهر)

·        پایان نامه کارشناسی ارشد

o       عنوان:

واکاوی (آنالیز) عرصهی انتشار جغرافیایی تاكسونهای 8 طایفهی Anthemideae، Arctotideae، Astereae، Calenduleae، Eupatoreae، Heliantheae، Inuleae و  Senecioneae از تیرهی Asteraceae در ایران

سوابق کار دانشگاهی

تدریس در دانشگاه پیام نور بوشهر

§         فیزیولوژی گیاهی 1،2 و 3

§        آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 2

§        رشد و نمو گیاهی

§        فیزیولوژی تنش

§        متون زیشت شناسی

§        ریخت زایی و اندام زایی

§        آزمایشگاه اکولوژی عملی

§        سیستماتیکک گیاهی 1 و 2

§        تدریس در دانشگاه خلیج فارس- دانشکده کشاورزی

§        فیزیولوژی گیاهی

§        سیستماتیک گیاهی

§        تشریح و رده بندی گیاهی

§        آزمایشگاه گیاهشناسی

§        آزمایشگاه تشریح و رده بندی گیاهی

§        آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی

سابقه تحصیلی

 

01فروردین1399

دکتری

دانشجوی دکترای تخصصی سیستماتیک گیاهی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

01شهریور1389

فوق لیسانس

کارشناسی ارشد سیستماتیک گیاهی، دانشگاه شیراز (1387-1389)

حائز رتبه اول علمی در طول دوره تحصیل

01شهریور1387

لیسانس

-کارشناسی زیست شناسی گیاهی، دانشگاه مازندران (1383-1387)